Our general terms of services

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden, welke van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Zoey Logistics.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Zoey Logistics B.V. Handelend onder de naam Zoey Logistics Hoofdweg 10B 2908 LC Capelle aan den IJssel Inschrijfnummer KvK. Rotterdam: 60264616

Artikel 1 Toepasselijkheid, definities

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Zoey Logistics zijn (afhankelijk van de werkzaamheden) van toepassing: a. De Algemene Vervoerscondities (‘AVC2002’), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; b. Het “Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (‘CMR’); c. De Nederlandse Expeditie voorwaarden (‘FENEX2004’), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam; d. De Physical Distribution voorwaarden (‘PD2000’), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. 2. De bepalingen zoals opgenomen in de artikelen van onderhavige specifieke algemene voorwaarden gelden voor situaties die vallen onder de onder 1a t/m 1d genoemde voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen bepalingen uit de onder 1a t/m 1D genoemde voorwaarden en een bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden, heeft de bepaling uit onderhavige algemene voorwaarden voorrang. 3. Ingeval Zoey Logistics bij aanbieding of overeenkomst afwijkt van de bepalingen van de onder 1A t/m 1D genoemde voorwaarden of onderhavige algemene voorwaarden hebben de bepalingen van de aanbieding of overeenkomst voorrang. 4. De opdrachtgever van Zoey Logistics zal verder worden aangeduid als ‘klant’. 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

1. Zoey Logistics stelt al haar klanten middels offertes (al dan niet met bijlagen) op de hoogte van de tarieven waartegen en de voorwaarden waaronder zij logistieke bemiddeling kan verzorgen. De maximale geldigheids duur is tot het eind van de betreffende kalender maand waarin de offerte is afgegeven tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de klant deze aanbieding accepteert, zal Zoey Logistics de in de aanbieding vermelde logistieke bemiddeling voor de klant verrichten onder de condities van de desbetreffende aanbieding. 2. Wanneer de acceptatie van de klant op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Zoey Logistics uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd of zodra Zoey Logistics met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 3. Indien een klant zonder voorafgaande aanbieding aan Zoey Logistics een opdracht verstrekt of ingeval van mondelinge afspraken, is Zoey Logistics eerst aan deze opdracht of mondelinge afspraken gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd of zodra Zoey Logistics – zonder tegenwerping van de klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

Artikel 3 Tarieven

1. Opgegeven of overeengekomen tarieven gelden voor levering logistieke bemiddeling, exclusief omzetbelasting en Douane heffingen tenzij anders overeengekomen. 2. Indien zich tussen de datum van de aanbieding en de uitvoering van de logistieke bemiddeling voor Zoey Logistics (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, wijzigingen van de dieselprijzen e.d. is Zoey Logistics gerechtigd het overeengekomen tarief en/of de hiervoor geldende toeslag(en) dienovereenkomstig te verhogen en aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 4 Annulering overeenkomst

1. Klant is verplicht de door het verrichten van de logistieke bemiddeling door Zoey Logistics noodzakelijke medewerking te verlenen. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de geleverde diensten alsmede het toegang verlenen tot de plaats waar de levering moet plaatsvinden. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien gestelde goederen aan een klant ter levering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering. 2. Opdrachten kunnen alleen worden geannuleerd of de uitvoering van het werk kan alleen geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd met schriftelijke toestemming van Zoey Logisticsonder eventuele door haar daaraan te verbinden voorwaarden.

Artikel 5 Reclame/Manco

1. Klant is verplicht de te leveren goederen voor of uiterlijk bij levering op hoeveelheid en uiterlijke kwaliteit te (laten) controleren. 2. Manco’s ter zake van de hoeveelheid dient klant onmiddellijk bij levering c.q. lossing te vermelden op het vervoersdocument. 3. Manco’s ter zake van de kwaliteit van de geleverde goederen daaronder vallende zowel uiterlijk zichtbare beschadigingen en gebreken, welke bij het onder punt 6.1 bedoelde onderzoek zijn of konden worden ontdekt, dient klant onmiddellijk bij levering c.q. lossing te vermelden op het vervoersdocument en zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Zoey Logistics te bevestigen. 4. Indien niet tijdig, niet correct, dan wel onvolledig, wordt gereclameerd wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Zoey Logistics in behandeling genomen. 5. Zijn goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, verbruikt of verhandeld, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is iedere aansprakelijkheid van Zoey Logistics daarover vervallen. 6. Reclames geven klant geen recht om betaling van een factuur op te schorten tenzij Zoey Logistics daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 6 Adviezen en instructies

Adviezen of instructies hoe ook genaamd in verband met gebruik, bevestiging etc. van Zoey Logistics dan wel van andermans goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid van haar zijde gegeven.

Artikel 7 Betaling

1. Bij levering in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Zoey Logistics worden gefactureerd. 2. Betaling dient binnen de overeengekomen termijn zoals vermeld in de offerte te zijn ontvangen,, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van de factuur vast indien de klant niet binnen deze termijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Een beroep op schuldverrekening is klant niet toegestaan tenzij Zoey Logistics de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend. 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de klant aan Zoey Logistics een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 5. Indien na aanmaning door Zoey Logistics betaling alsnog uitblijft, is Zoey Logistics bovendien gerechtigd aan de klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 6. De in punt 5 van dit artikel bedoelde incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal 25.000 EUR: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste 2.500 EUR van de vordering (met een minimum van 40 EUR); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 2.500 EUR van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 5.000 EUR van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 15.000 EUR van de vordering. 7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan 25.000 EUR, is Zoey Logistics gerechtigd aan de klant over de eerste 25.000 EUR buitengerechtelijke incassokosten conform punt 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de klant in rekening te brengen. 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Zoey Logistics gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform punt 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 9 Bij uitblijven van volledige betaling door de klant, is Zoey Logistics gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Zoey Logistics eveneens indien zij al voordat de klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de afzender te twijfelen. 10. De door de klant gedane betalingen zullen door Zoey Logistics ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 Faillissement etc

Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Zoey Logistics gesloten overeenkomst voortvloeit voldoet, alsmede ingeval van zijn faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien klant zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteursregeling maakt, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt geschort door de bank, of te zijner laste beslag wordt gelegd, wordt klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Zoey Logistics naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Zoey Logistics toekomende rechten zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Zoey Logistics op klant direct opeisbaar en is Zoey Logistics gerechtigd onmiddellijk voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Ingeval Zoey Logistics ter zake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet resteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens klant, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren. 2. Zoey Logistics zal nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke haar aansprakelijkheid is voortgevloeid. 3. De aansprakelijkheid van Zoey Logistics wordt uitdrukkelijk beperkt tot het in punt 1 en punt 2 van dit artikel bepaalde en zij zal nimmer aansprakelijk zijn voor verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens de klant daaronder begrepen. 4. De aansprakelijkheid van Zoey Logistics jegens afnemer voor de door haar geleverde goederen en/of diensten gaat nimmer verder dan de aansprakelijkheid van haar toeleveranciers van de betreffende goederen en/of diensten jegens haarzelf. 5. Zoey Logistics zal jegens derden nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens de klant zou zijn. De klant Vrijwaart Zoey Logistics tegen verdere aansprakelijkheid.

Artikel 10 Overmacht

Ingeval van overmacht, een niet toerekenbare tekortkoming van Zoey Logistics in de nakoming van haar verplichtingen, heeft Zoey Logistics het recht om op grond daarvan: a. De uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met de klant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren; b. Zoey Logistics kan ingeval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren. Als overmacht zal onder meer worden beschouwd verzuim en/of tekortkoming door of bij toeleveranciers en/of vervoerders, brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, relletjes of oproer, mobilisatie, maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, watersnood, bedrijfsstoring door omstandigheden, alles geacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. op de tussen Zoey Logistics en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Zoey Logistics is gevestigd, zij het dat Zoey Logistics altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant is gevestigd. 3. Indien de klant gevestigd is buiten Nederland, is Zoey Logistics gerechtigd te handelen conform het bepaalde in punt 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de klant gevestigd is.

Artikel 12 Overige bepalingen

Op verzoek van de klant stuurt Zoey Logistics kosteloos een eerste kopie van de verzochte algemene voorwaarden toe.

Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.